Username :
Password :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240820_102523.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563